Paula Brouzós
Paula Bouzós,

El Partido Popular de Gondomar presentó el pasado sábado una propuesta de comparecencia del Sr. Alcalde para que explique la situación en la que se encuentra el expediente de municipalización de la red de abastecimiento del agua de Vilaza.

«No ano 2015 o alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, decidiu revisar de oficio a resolución do anterior alcalde de municipalizar a traída de augas de Vilaza e facer a consulta ante o Consello Consultivo de Galicia, o cal ditaminou que a revisión era correcta polo que o alcalde con data 8 de febreiro de 2016 decretou nula dita resolución. Dende esa data, a situación da traída de augas de Vilaza atópase nunha situación de desamparo e pese as continuas promesas do Sr. Alcalde de darlle unha solución ao tema, este sigue na mesma situación«, explica Bouzós.

Paula Bouzós recuerda que en el pleno celebrado el pasado 20 de mayo de 2021 se acordó iniciar el procedimiento para la municipalización y cesión de la red de abastecimiento de Aguas de Vilaza. En el mismo acuerdo también se facultó al Sr. Alcalde para la designación de los miembros que integrarían la comisión especial para la municipalización de la red de abastecimiento.

«Con data 19 de agosto de 2021 por decreto do Sr. Alcalde procédese ao nomeamento da citada comisión especial, sen contar na mesma cos membros da oposición, ao contrario do que dixera no pleno de maio. Ata día de hoxe non se produciu ningunha xuntanza desta comisión especial, e o procedemento para a municipalización da rede de abastecemento de Vilaza esta totalmente paralizado«, apunta la portavoz popular.

En un escrito presentado por Espina y Delfín en el mes de julio, «informaba ao concello de que ía deixar de realizar o control sanitario da auga ao mesmo tempo que advertía que debido a seca que estamos a padecer non descartaban ter que restrinxir o abastecemento de auga á rede de Vilaza», señala

Pedimos ao concello que en todo momento se garanta o subministro de auga aos veciños de Vilaza e a calidade da mesma, e que se axilicen os trámites para que mais cedo que tarde se poida municipalizar a traída de augas e seguir prestando un servizo de calidade aos veciños. Tamén queremos recordarlle a todos os veciños que debemos facer un uso responsable da auga para evitar problemas de subministro nos vindeiros meses”, finaliza diciendo Paula Bouzós.