ALFREDO

El Círculo de Podemos Gondomar comienza una nueva andadura, a iniciativa de antiguos miembros y con recientes incorporaciones. En esta nueva etapa cuenta además con el apoyo del Consejo Coordinador Provincial y Autonómico.

Este nuevo proyecto tiene como principal objetivo la defensa de los derechos y libertades de los gondomareños “que non están debidamente garantidos polas accións e políticas locais do actual goberno”.

Muestra de esa desidia y nulo compromiso con el vecindario de Gondomar por parte del gobierno local “é a falta de actualización e exposición pública da información municipal, de xeito accesible á cidadanía, sobre todo no referente ás contratacións, subvencións, propostas de emprego, etc… que a día de hoxe non consta nin na páxina web do concello nin nas webs habilitadas tanto estatal como autonómica ao respecto dos contratos do sector público e as súas licitacións. Cabe aquí recordar que o grupo de goberno está incumprindo co recollido na Lei 19/2013, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, pois en ningún caso se está a reforzar nin incrementar a transparencia da actividade pública articulada a través de obrigacións de publicidade activa do concello, non se está a garantir o acceso á información regulado como un dereito nin se están a establecer as obrigas de bo goberno”, indican desde Podemos Gondomar.

Desde la formación le recuerdan al Gobierno Municipal que “de acordo ao disposto na disposición final novena do Real-Decreto Lei 28/2020, do 22 de setembro, que modifica á disposición sétima da Lei 39/2015 que as previsións relativas ao rexistro electrónico de apoderamentos, rexistro electrónico, rexistro de empregados públicos habilitados, punto de acceso xeral electrónico de calquera administración, incluída o noso Concello, e o arquivo único electrónico producirá efectos plenos a partir do 2 de abril de este ano. Isto obriga ao Concello de Gondomar a ter habilitado o portal de transparencia na web do Concello a partir desa data”.