GOOGLE MAPS

En el pasado pleno del mes de octubre el Partido Popular de Gondomar presentó una moción solicitando la comparecencia del alcalde para dar explicaciones sobre la paralización de la urbanización del polígono industrial de A Pasaxe, en Vincios. “Como esta moción non foi debatida nese pleno, o alcalde levou un punto na orde do día incluíndo no mesmo, tanto a moción presentada polo Partido Popular como unha solicitude de comparecencia presentada tamén no pleno anterior polo BNG. A sorpresa chegou cando unha vez aprobada a comparecencia, o alcalde anunciou que a comparecencia se produciría no seguinte pleno de decembro”, señala Paula Bouzós.

La portavoz del Partido Popular matizó que “o Sr. Ferreira facendo uso da demagoxia que o caracteriza argumentou que ía comparecer por iniciativa propia, cousa que non é certa, xa que o vai facer porque llo solicitaron os concelleiros da oposición. Si realmente quixera comparecer o faría xa neste pleno”.

El pasado mes de noviembre el pleno de la Corporación municipal de Gondomar aprobó por unanimidad la propuesta de la concejal de urbanismo sobre el Proyecto de Urbanización de A Pasaxe, y la memoria justificativa para la contratación de las obras de Urbanización Fase I del Proyecto Sectorial de A Pasaxe, como culminación de todo un proceso de legalización del polígono industrial cuyo proyecto sectorial fue aprobado definitivamente en el año 2016. Ya en el mes de febrero, la asociación AGAPA (Afectados Garrida Pasaxe) anunció que presentaran un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Pleno del Concello de Gondomar de aprobación de la urbanización de A Pasaxe. “Ante estas noticias e a incerteza creada, o Partido Popular presentou no pleno de abril unhas preguntas relativas con este asunto, sendo contestadas polo Sr. Alcalde no pleno de xullo, indicando que todo estaba correcto e non había nada polo que preocuparse”, indica Bouzós.

En el mismo día en el que el pleno del mes de septiembre iba a adjudicar las obras, el alcalde anunció que retiraba el asunto de la orden del día al tener conocimiento de la decisión judicial que obligaba a dar marcha atrás a todo el proceso de adjudicación. “Dende ese día o alcalde non deu máis explicacións nin informou dos pasos que había que dar para volver a adxudicar as obras polo que os membros da oposición, preocupados polo futuro do polígono industrial, solicitaron ao alcalde que compareza para dar as explicacións precisas”, afirma la portavoz popular.

O alcalde manifestou ao remate do punto que había outros puntos máis importantes no pleno que o polígono de A Pasaxe, cousa que non compartimos, xa que para o Partido Popular o desenvolvemento do polígono é esencial para futuro do concello de Gondomar e os seus veciño,s e o que fai este goberno municipal é mostrar a súa incompetencia e desinterese polo futuro do noso concello”, denuncia Paula Bouzós.