ALFREDO

Antonio Lomba, Alcalde da Guarda, ven de nomear mediante una resolución de alcaldía os concelleiros/as delegados/as para as distintas áreas municipais despois da ruptura do pacto de goberno entre o PSOE e o BNG.

Deste xeito, as diferentes áreas do equipo de goberno quedan coa seguinte distribución:

Facenda e Persoal, Cultura e Deportes, Medio Ambiente, Patrimonio e Tenente de Alcalde:

  • Dona Montserrat Magallanes Álvarez.

Vías e Obras, Servizos á cidadanía, Infraestruturas, Tráfico e mobilidade:

  • Don Miguel Ángel Español Otero.

Turismo, Festas e Festexos Populares e Conservatorio de Música:

  • Dona Elena Baz Rodríguez.

Educación, Formación e desenvolvemento local, Participación cidadá e Voluntariado e Igualdade:

  • Dona Fátima Rodríguez Marcos.

A Alcaldía mantén as competencias nas áreas de Urbanismo e Novas Tecnoloxías, Benestar Social e Emerxencias.

As delegacións de competencias anteriores comprenden a dirección organizativa e funcional da concellería, área o servizo, así como a sinatura de tanto documentos públicos ou privados que sexan necesarios en relación cos cometidos e funcións de cada unha delas, con exclusión de ditar actos administrativos resolutorios, sen prexuízo das delegacións especiais que poidan ditarse.