ALFREDO

Elaborar e aprobar unhas liñas de actuación constante co fin de incorporar o galego en todos os ámbitos dá vida municipal e impulsar a normalización do seu uso non conxunto da sociedade”, é o obxectivo da ordenanza municipal de Normalización Lingüística do concello de Gondomar, aprobada definitivamente no pleno da corporación municipal do mes de xaneiro.

Un texto que o alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, cualifica de “necesario e integrador por ser un exemplo claro da convivencia real e diaria dos dous idiomas, o castelán e o galego, existentes e utilizados no noso municipio, na nosa comunidade autónoma”.

Un equilibrio que lembra o rexedor que “dende un principio quixemos manter na redacción desta normativa”. Así destaca o feito de que os administrados, segundo recolle a ordenanza, serán atendidos no idioma que soliciten formalmente, aínda que nun primeiro momento a comunicación realícese en galego.

Unha opción que tamén se contempla á hora de cubrir documentación municipal que se ofrecerá sempre en galego, por recoñecerse como a lingua oficial do concello. Este feito non impedirá en ningún momento que se poidan cubrir en castelán ou mesmo “facilitar a seu tradución ao castelán se o demandante así ou require”.

Ferreira lembra que a norma pretende “ser un reflexo da nosa sociedade, na que ambas linguas sempre coexistiron sen problemas. Como galegos defenderemos e promoveremos a nosa lingua propia, pero sempre de forma positiva e co máximo respecto á diversidade lingüística e á libre elección de cada un”.

Destaca ademais o alcalde o feito de que o concello de Gondomar “segue dando pasos por diante de moitos outros municipios, ao estar entre os primeiros en contar cunha ordenanza de normalización lingüsítica”. Sinala a importancia deste texto e das actuacións para realizar ao redor del “nas que esperamos lograr unha resposta similar por parte do resto de administracións, facilitando liñas de axuda para que a promoción do galego como lingua cooficial sexa máis fácil de executar para os municipios”.

Cun total de trinta e dous artigos, recollidos en doce capítulos, o texto cobre diferentes ámbitos e accións para recoñecer o uso do galego como lingua oficial do concello de Gondomar e garantir o seu uso en todos os ámbitos da vida pública, cultural e informativa do municipio.

A súa aplicación estenderase a todos os organismos que dependan do concello, así como ás empresas adxudicatarias ou concesionarias que “actúan por conta deste concello”. Comprométese, por outra banda, a demandar que a execución de traballos ou estudos por parte de terceiros tamén sexan neste idioma.

As relacións institucionais; expedientes que deben remitirse fóra de Galicia ou as actividades e publicacións; a selección, provisión ou reciclaxe do persoal son outras das cuestións que se abordan nesta ordenanza na que se establece a creación dunha “Comisión interdepartamental de Seguimento”, que se reunirá polo menos dúas veces ao ano para analizar o cumprimento e desenvolvemento da ordenanza, e de forma extraordinaria a pedimento do alcalde ou dalgún dos seus membros.