ALFREDO

O concello de Oia precisa seleccionar 3 conductores de motobomba, coa máxima urxencia, para o servicio de prevención e extinción de incendios forestais.

A tal efecto, convócase procedemento selectivo por concurso-oposición libre, e as seguintes características:

 1. Obxecto Do Contrato.

A contratación de 3 conductores realizarase por 3 meses para prestación do servicio de motobomba apagaincendios en calidade de oficial de 1ª conductores.

 • Clase: personal laboral temporal.
 • Nº de postos:3
 • Denominación:OFICIAIS 1ª conductor motobomba
 • Duración: 3 meses

Horario:

Traballará a quendas, tendo plena dispoñibilidade, incluíndo nela os traballos en domingos, festivos e festas locais, así como as quendas de noite necesarias durante toda a vixencia do convenio.

Funcións:

 1. a) Condución, manexo e mantemento nas adecuadas condicións do camión motobomba contra incendios.
 2. b) Control da documentación técnica dos vehículos e maquinaria baixo a súa responsabilidade
 3. c) Realizará labores encamiñadas a prevención de incendios forestais, así como diminuír o risco de propagación do lume e que minimicen os danos, no caso de producirse.
 4. d) Demáis similares, incluíndo expresamente a de traballos propios dun oficial de 1ª, naqueles casos nos que non sexa necesaria a condución do camión motobomba contra incendios.
 5. e) Colaboración na extinción de incendios forestais integrándose no Distrito Forestal competente, segundo o disposto no artigo 47 da lei 43/2003, de montes e no artigo 48.6 da lei 3/2007, de prevención e defensa contra os incendios forestais
 6. f) cando concorran razóns extraordinarias, poderán colaborar na defensa de incendios declarados noutros ámbitos territoriais, dentro da Comunidade Autónoma de Galicia, sen prexuízo da correspondente indemnización polos gastos ocasionados.

As retribucións brutas mensuais por cada traballador/a serán:

 • Salario Base:  965,24 €/mes
 • Prorr. Pagas Extra: 201,10 €/mes.
 • Plus transporte: 3,50 €/día efectivo de traballo

Consultar as bases da convocatoria nas oficinas municipais do concello de Oia e na sede electrónica municipal para todo o referido a probas a superar, requisitos dos aspirantes, tribunal de selección et, curso de formación e recoñecemento médico preventivo, etc

Prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación das bases na sede electrónica.